Hopp til hovedinnhold

Eidsvoll 1814s strategi 2022-2026

Kunnskapsutvikling og formidling i Grunnlovens hus i en demokratisk brytningstid

Fra strategiplanen 2022-2026

Eidsvoll 1814

Grunnlaget for det moderne norske demokratiet ble lagt i Eidsvollsbygningen i 1814. Museet Eidsvoll 1814 skal fortsatt forvalte nasjonalmonumentet, utvikle og formidle relevant kunnskap om grunnlovshistorien, og være en demokratisk møteplass for barn og unge.

I en tid hvor stadig nye udemokratiske regimer og fenomener vinner fotfeste rundt om i verden, er grunnlovshistorie- og demokratiformidlingen ved Eidsvoll 1814 viktigere enn noensinne. For hele befolkningen. Intet mindre.

 • En gruppe ungdomsskoleelever er på omvisning i Eidsvollsbygningen iført sommerklær, her er de i Rikssalen og sitter på benkene langs veggene mens omviseren står i motsatt ende av rommet i forhold til kamera, og forteller.

Kjerneoppdrag

Kjerneoppdrag 1 – nasjonalmonumentet

Eidsvoll 1814 skal forvalte Norges fremste nasjonalmonument på en kunnskapsutviklende, bærekraftig og inviterende måte som tilrettelegger for formidling av kunnskap om grunnlovens tilblivelse på en aktuell, relevant og inkluderende måte. Vi skal vise at vi tar hånd våre samlinger, vår bygningsmasse, våre ansatte og vårt publikum på en måte som tar hensyn til klima og miljø, og vise at vi disponerer våre ressurser på best egnet måte til beste for dagens og framtidige besøkende.


Kjerneoppdrag 2 – kunnskaps-utvikling og -formidling.

Eidsvoll 1814 skal utvikle og formidle kunnskap om 1814-historia, da Grunnloven ble viktigste byggestein for et norsk demokrati, for å bidra til refleksjoner og perspektivdanning i nåtid og framtid. Kunnskapsutviklingen skal være mangfoldig og kritisk, og gjøre det mulig å forstå og høste erfaringer fra historien for hele den norske befolkning og fra andre nasjonaliteter.


Kjerneoppdrag 3 – det norske demokratiet

Eidsvoll 1814 skal være en møteplass som setter demokratiet i sentrum. Her skal både store tanker luftes og dagligdagse utfordringer testes, for at den enkelte kan sette sin egen rolle i sentrum i relasjon til samfunnets mangfold. Vi skal tilby læringsopplegg som på en tankevekkende måte utfordrer den besøkende til å tenke gjennom sin rolle som demokratisk medborger. Arbeidet knyttes til vårt ansvar opp mot FNs bærekraftmål nr. 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner.

Tre strategiske målsettinger:

Eidsvoll 1814 skal i løpet av strategiperioden bli eller forsvare sin posisjon som det:

 • viktigste, politiske museum i Norge
 • beste demokrati- og menneskerettighetsmuseum i Norge
 • foretrukne museet i Akershus​

Målområder

Målområde 1 – kunnskapsutvikling om norsk politisk historie

Eidsvoll 1814 skal være det viktigste museet i Norge som formidler politisk historie. Med sterke samarbeidspartnere innen akademia og skole, skal Eidsvoll 1814 bidra til kunnskapsutvikling innen norsk politisk historie både før, i og etter 1814 – men med grunnlovshistorien og 1814 som faglig omdreiningspunkt.


Målområde 2 – demokrati- og menneskerettighetsformidling

Eidsvoll 1814 skal innta posisjonen som det beste museet i Norge i formidling av demokrati og menneskerettigheter. Vi skal fornye våre formidlingstilbud om demokrati og medborgerskap til barn og unge på relevante måter i forhold til Grunnloven og nye demokratiske utfordringer i Norge og verden. For å få til dette må vi forbedre egne og lære av andres erfaringer og metodeutvikling, ikke minst innen samskaping.


Målområde 3 – Eidsvoll 1814 som attraksjon

Eidsvoll 1814 skal være det foretrukne museet i Akershus. Vi skal være en attraktiv destinasjon for et bredt og mangfoldig publikum. For å sikre riktig kompetanse, markedsføring og omdømmebygging vil vi samarbeide med reiselivsaktører og lokale organisasjoner både direkte og i nettverk. Vi skal årlig bruke publikumsinnsikt for å evaluere helheten i våre tilbud, og bruke dette for å skape nye tilbud for et mangfoldig publikum.

 • Eidsvollsbygningens hovedfasade og sidebygningene med lys i vindu og på fasaden en mørk vinterkveld
  1/1

Tiltaksområde A: Wergelands Hus

En nasjonal møteplass for demokratiforståelse

Vi skal etablere Wergelands hus som kunnskapsarena og møteplass i demokratiets tegn på ny. Wergelands hus bidra på nye måter i kunnskapsutviklingen, formidle demokratiforståelse blant barn og unge, og stille aktuelle og relevante spørsmål i forhold til demokratiske utfordringer i dag og i framtiden. Nytt innhold i bygget skal være ferdig utviklet 2023, for å være klart til formidling fra sommeren 2024 og skoleåret 2024-2025.

Tiltaksområde B: Ny programprofil og nytt innhold

Aktuelle tilbud og relevant formidling

Vi skal nyskape Eidsvollsbygningens, samlingenes og anleggets mange og viktige historier. Eidsvoll 1814 skal gjennomgå alle formidlingsopplegg i 2022-23 for å stå klar med ny programprofil og nytt innhold 2024. Arrangements- og aktivitetsporteføljen skal gjennomgås, for å kunne tilpasses nytt innhold i Wergelands hus og våre målgrupper. Vareutvalget i butikk og meny i Kafé standpunkt skal også være del av dette arbeidet.

Tiltaksområde C: Digitalisering

Demokratisk og inkluderende tilgjengeliggjøring

Vi skal utvikle det digitale tilbudet ved Eidsvoll 1814, for i sterkere grad nå ut geografisk (inn- og utland) og på tvers av sosiale og befolkningsmessige skillelinjer (ressurssvake og utsatte grupper) med kunnskapsformidlingen. Vi skal også bidra til å opprette digitale møteplasser som gjør det mulig for grupper som er forhindret fra å møte (geografiske/institusjonelle) til å opprette dialog om demokratiske utfordringer seg i mellom.

Tiltaksområde D: Nettverk og samfunnsaktørrollen

Kunnskapsdeling og debatt

Vi skal videreutvikle eksisterende nettverk og danne nye relasjoner i inn- og utland på våre kunnskapsområder. Slik vil vi være bedre rustet til å aktualisere vårt eget museum i forhold til kjerneoppdraget, bidra til delingskulturen museene imellom og synliggjøre vår egen posisjon. Vi vil prioritere nasjonal nettverksledelse og aktiv deltakelse i internasjonale nettverk. Museet skal styrkes som debattarena ved å sette dagsorden og delta aktivt i samfunnsdebatten.


Tiltaksområde E: Våre kunnskaper og vår drift

Kompetanse og Miljøfyrtårn

Vi skal videreutvikle oss (som ansatte) på nye og inkluderende måter slik at hele museet har enda bedre forståelse av museets virksomhet, aktiviteter og publikum. Like viktig som ny kunnskap utenfra og gjennom samarbeid i stiftelsen og med andre kunnskaps- og kulturinstitusjoner, er den helhetlige forståelsen av hverandres arbeidsoppgaver innad i Eidsvoll 1814. Museet skal driftes bærekraftig og vi skal opprettholde vår Miljøfyrtårnstatus.

EIdsvoll 1814s målgrupper

Primærmålgrupper:

 • Utdanningsgrupper (fra barnehage til UH-sektoren – gjennom god og bred formidling sikrer vi mangfoldig inkludering i utdanningsløpene)
 • ​Barnefamilier (særlig lokalt og regionalt – gjennom differensierte tilbud i ferier og helger)
 • Kunnskapssøkende kulturinteresserte voksne (lokalt og nasjonalt – gjennom kvalitativt brede formidlingstilbud sikrer vi gjenkjøp hos en ressurssterk og stor gruppe).


Andre grupper vi har et aktivt forhold til:

 • Bussgruppemarkedet
 • ​Akademikere, lærere, museumsansatte og kulturarbeidere
 • Unge engasjerte
 • «Skreddersøm-grupper»
 • Pensjonister
 • Den interiørinteresserte
 • Lag og foreninger lokalt
 • Utleiemarkedet


Særlige interessenter

 • Unge aktive (engasjerte ungdommer og unge voksne, gjerne LNU-tilknyttede organisasjoner).​
 • Det politiske Norge (Stortinget, diplomatiet, politiske organisasjoner).
 • Den profesjonelt interesserte (akademikere, lærere, museumsansatte, kulturarbeidere).

 • Nærbilde av ei julekule forma som Eidsvollsbygningen, henger på et juletre

Inntektsstrømmer

 • Samfunnsoppdraget: Utføre kjerneoppgavene på høyt kvalitativt nivå for å legitimere bruken av statlige midler på dagens nivå.​
 • Wergelands hus: Skaffe hovedsamarbeidspartner eksternt, skaffe mindre prosjektsamarbeidspartnere og ha dialog med Kulturdepartementet om mulig ekstra finansiering.
 • Demokratisk balansert finansiering: Ha en bærekraftig grad av egeninntjening i henhold til en demokratisk inntektsstrøm (fordeling mellom stat, øvrige offentlige pengestrømmer, egeninntjening og eksterne bidragsytere).

Museum24:Portal - 2024.06.11
Grunnstilsett-versjon: 1