<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Unges plass i valgkampen

Få en forståelse for hvordan partiene og mediene forsøker å nå unge velgere - klarer de det? Ta i bruk de tilhørende spørsmålsarkene og diskuter i vei!

Av: lnu.no

Ungdommen er fremtiden er en mye brukt klisje. Den er ofte brukt av alle andre enn ungdommen selv. Det er vi som er unge i dag som skal leve med konsekvensene av de politiske vedtak som gjøres i dag. Men hvor viktige er unge når politikerne skal drive valgkamp? Dette er spørsmålet denne pamfletten, utgitt av LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, vil forsøke å svare på.

Dette er et gruppearbeid/diskusjon. Det er forskjellige måter man kan be gruppene om å ferdigstille arbeidet sitt på:

 • kort presentere noen av spørsmålene og svarene sine ved å lese de opp på slutten av timen.
 • lage presentasjoner av de (powerpoint/plakat osv).
 • be de om å velge noen av spørsmålene de ønsker at hele klassen skal diskutere.
 • Oppsummere diskusjonen i gruppen i en tekst der de belyser de forskjellige synspunktene til deltakerne, om de kom frem til en enighet rundt svarene, hvorfor de var uenige osv.

Alle leser side 3, introduksjonen. Det er viktig og presisere at det er et gruppearbeid basert på diskusjon, derfor er det essensielt at hver elev leser de gitte sidene.

 1. Skal dere stemme?
  2. Er det et demokratisk problem at unge ikke stemmer? Hvorfor/hvorfor ikke?
  3. Hva er årsaker til at unge ikke stemmer?
  4. Hvilke tiltak kan motvirke dette?
  5. Hva tenker dere kan påvirke unge til å delta i valg?
  6. Hvordan er forholdet mellom media, partier, og unge?
  7. Hvilke metoder kan partier og media ta i bruk for å endre på dette forholdet?
  8. Hvorfor mener dere at disse tiltakene vil engasjere ungdom?
  9. Hva synes dere om de forskjellige holdningene til avisene om å engasjere unge i valget?
 1. Er gruppen deres politisk engasjert? Hvorfor/hvorfor ikke?
  2. Hva skal til for å engasjere dere?
  3. Presenter hovedtrekk ved hvert parti sine metoder for å nå ut til unge. Diskuter i gruppen deres hvilke tiltak dere mener fungerer best. Hvorfor er det slik? Dere kan foreta en klasseavstemming over hoved metodene til de forskjellige partiene og se hva som får mest oppslutning.
  4. Diskuter påstanden ”unge snakker best til unge”.
  5. Finnes det situasjoner der voksne kan være ”bedre” til å snakke med ungdommer enn andre ungdommer?
  6. Hvem foretrekker dere å snakke med når det kommer til politikk?
  7. Burde moderpartiet eller ungdomspartiet ha ansvar for å engasjere ungdom? Sett opp tre grunner for og tre imot hvorfor moderpartiet burde ha ansvaret og tre grunner for og imot hvorfor ungdomspartiet burde ha dette ansvaret.
 1. Hvordan prøver partiene og nå ut til unge velgere? Presenter hovedtrekkene ved hvert partis strategi.
  2. Hvilke metoder mener dere er mest effektive? Hvorfor?
  3. Har dere selv snakket med representanter fra ulike partier? Hvordan var det?
  4. Forandret det meningen deres?
  5. Skriv tre grunner for og tre imot at å møte unge velgere fysisk er den beste metoden (for eksempel i skolen).
  6. Skriv tre grunner for og tre imot at nettet er det beste stedet å nå ut til unge velgere.
  7. Kom med forslag til andre måter partiene kan nå unge på.
  8. Nevn de viktigste møteplassene mellom unge velgere og partiene. Dere kan foreta en klasseavstemming og se hva de andre mener er de viktigste kanalene for å nå unge i valgkampen.
 1. Hvilke utradisjonelle formater er det mediene tar i bruk for å gjøre politikk tilgjengelig for unge?
  2. Fungerer de slik mediene ønsker/forutser? Hva kan være grunner for at de fungerer/ikke fungerer?
  3. Har dere fulgt noen av disse programmene? Hvilke? Fortell hva det er som gjør at du/dere følger/ikke følger programmene.
  4. Hvilke kanaler bruker dere for å delta politisk? Hvis dere ikke gjør det, diskuter dere imellom hva som er årsakene til at dere ikke deltar og bli enige om fem grunner til dette. Dere kan foreta en klasseavstemming å se hva resten av klassen mener er de viktigste årsakene til at unge ikke engasjerer seg  politisk.
  5. Hvilke kanaler bruker dere for å få informasjon om politikk? Bruker dere de samme stedene? Lag en liste over de forskjellige måtene/stedene dere får informasjon om politikk på.
  6. Skal dere stemme? Skal dere stemme når dere blir 18 år? Gi tre grunner for hvorfor dere skal stemme/ikke ønsker å stemme.
  7. Hva følger dere på sosiale medier? Hva kan et parti gjøre for at dere skal følge de på nett?
  8. Kom med noen forslag til hvordan engasjere de som ”ikke bryr seg” om politikk. Hva tenker dere at skal til?
 1. Hva menes med tradisjonelle og nye medier?
  2. Hvilke medier bruker dere til å få informasjon om politikk? Og foreldrene deres?
  3. Hvordan kan medier gjøre politikk appellerende for ungdom?
  4. Hvilke saker er dere opptatt av?
  5. Burde unge være opptatt av eldrepolitikk/omsorg? Hvorfor/hvorfor ikke?
  6. Hva med voksne? Hvorfor skal de engasjere seg i unges politiske saker? Ta en klassediskusjon på disse to spørsmålene og hør hva de andre mener.
  7. Oppsummer kort om de forskjellige partiene forsøker å appellere til unge velgere eller ikke.
  8. Hva mener dere er riktig å gjøre?
  9. Hva fungerer? Hva fungerer ikke?
 1. Er det saker dere er opptatt av som også foreldre, besteforeldre, eller andre voksne er opptatt av? Hvilke da? Skriv disse ned, eventuelt skriv ned tre temaer dere kan tenke dere både ungdommer og voksne er engasjert i.
  2. Hvem har ansvar for å engasjere ungdom i politikken?
  3. Er det noen av disse som har ”mer” ansvar? Hvem og hvorfor det?
  4. Hvilket ansvar har ungdommer selv for å engasjere seg?
  5. Hva er dere mest opptatt av? De ”store” spørsmålene, de lokale, hverdagen deres eller problemstillinger som opptar hele landet/verden? Hva er årsakene til at dere ”bryr dere mer” om noen ting og mindre enn andre ting? Ta en klasseavstemming og se hva de andre mener.
  6. Hva synes dere om holdningene til NRK, Aftenposten, VG og Dagblad i forhold til hvordan de velger å dekke sakene sine? Merker dere en forskjell mellom for eksempel NRK og Dagblad? Hva kan de gjøre annerledes?
  7. Hva interesserer dere mest av personene i partiene, ideologiene bak partiene, eller de politiske sakene de fremmer?
 1. Oppsummer kort taktikkene de forskjellige partiene bruker for å gjøre språket mer tilgjengelig for unge velgere.
  2. Hvilke metoder mener dere fungere? Begrunn svaret deres.
  3. Hvilke mener dere at ikke fungerer?
  4. Diskuter dere imellom hvordan dere opplever å lese om politikk i mediene/på nettstedene til partiene. Hvilken forskjell gjør det hvilket ”språk” de bruker?
  5. Hvilke konsekvenser får det når/hvis partiene legger om/ikke legger om språket? Skriv ned tre grunner for og imot å bruke ”ungdomsspråk”. Foreta en klasseavstemming for og imot bruken av forenklet språk.
  6. Hvilke kanaler mener dere er de viktigste for å nå ut til ungdom?
  7. Hvordan holder dere dere oppdatert på hva som skjer i politikken?
  8. Hvilke tiltak kan mediene og partiene foreta seg for å engasjere ungdom til å delta i den politiske debatten?

8.-10.trinn, Vg1, Vg2