Hopp til hovedinnhold

Strategisk plan for fellesavdeling konservering

For Stiftelsen Norsk Folkemuseum 2022-2026

Bevaring og tilgjengeliggjøring for fremtiden

Fra Strategisk plan 2022-2026 – fellesavdeling konservering

Kjerneoppgaver

Konserveringsavdelingen har som hovedansvar bevaring og forvaltning av Stiftelsens gjenstandssamlinger, historiske interiører og magasiner. Konserveringsavdelingen er en fellesavdeling som arbeider på tvers av museene i Stiftelsen. Arbeidslokalene ligger på Norsk Folkemuseum og NMM. Vi har spesialkompetanse innen tre, maleri, tekstil, metall, organisk og uorganisk materiale, samt samlingsforvaltning. Avdelingen består av 9 fast ansatte og et varierende antall prosjektansatte. Vi arbeider etter E.C.C.O.s og ICOMS etiske retningslinjer.

Vi har høy faglige kompetanse og integritet. Vi legger til rette for at samlinger skal være tilgjengelig både digitalt og fysisk for alle. Vi arbeider kunnskapsbasert og for en bærekraftig samlingsforvaltning.

 • To personer er påkledd hvite kjeledresser, mannen har munnbind, kvinna har romhjelm

Strategiske mål: Kunnskap

 • Vi skal kontinuerlig utvikle og forbedre samlingsforvaltningen i hele Stiftelsen.​Vi skal fremme bevissthet om bevaring og samlingsforvalting.
 • Vi skal øke vår kompetanse gjennom kurs, seminarer og etterutdanning, samt legge til rette for hospitering eksternt.
 • Vi skal heve vår kompetansen om biocider og skadelige stoffer i museumssamlinger, for å redusere ansattes eksponering for farlige stoffer. Vi skal gjennomføre risikovurdering, utarbeide egne arbeidsrutiner og retningslinjer. Erfaringene fra dette arbeidet vil bli delt med andre kulturinstitusjoner.
 • Vi skal alltid være aktuelle for utdanningsinstitusjoner som praksissted og for undervisning.

 • En robåt henger i en ramme med stropper antakelig løftet av en heisekran utenfor bilderamma

Strategiske mål: Bærekraft

 • Vi skal jobbe for en mer bærekrafig bruk av samlingene som minsker slitasje, sparer arbeidstid, hindrer skader på samlinger og ansatte. ​Vi skal jobbe strategisk for å forbedre utstillingsproduksjon, samlingsforvaltning og materialbruk med fokus på gjenbruk og langsiktige løsninger. 
 • Vi skal etterstrebe å bruke så miljøvennlige materialer som mulig uten å gå på kompromiss på sikkerheten til ansatte og gjenstander.
 • Vi skal delta i alle faser av prosjekter. Prosjektplaner skal legge inn tid for forvaltningsoppgaver og velge langsiktige løsninger for å hindre dobbelt arbeid.
 • Vi skal bidra til en mer koordinert og forutsigbar samlingsforvaltning gjennom implementering av samlingsplan.

 • Et magasin med hyller, i hyllene står kjeramiske krukker merket med papirlapper

Strategiske mål: Mangfold

 • Vi skal være til støtte og bidra med veiledning til alle museer og samlinger for urfolk og minoriteter. 
 • ​Vi skal øke vår kunnskap og bevissthet om religiøs og kulturell tilknytning og betydning av gjenstander. 
 • Vi skal bidra i alle enheter med tilrettelegging av deres mangfoldsprosjekter.

Satsningsområder Kunnskap

 • Tilltak: Samlingsforvaltningsarbeid skal forankres i avdelingenes planverk. Vi skal ha som mål å arbeide mer fysisk rundt på de ulike avdelingene og arbeide for mer samarbeid på tvers. Sammen med avdelingene utarbeide faste årlige oppgaver som i størst mulig grad skal ligge i årshjul som integreres i handlingsplaner. Lage oversikt over hvor lang tid det tar å vedlikeholde ulike utstillinger. Gjennomføre kartlegging av magasinforhold og arbeidslokaler i hele stiftelsen.​Tiltak: Konservering skal arbeide internt i stiftelsen for å gjøre konserveringens ansvarsområder mer kjent blant annet gjennom samlingsplan. Vi skal fremme faglige vurderinger samtidig som vi ser helheten og finner gode løsninger på tvers. Vi skal kvalitetssikre at informasjon på nettsidene og sosiale medier om tilgjengeligheten til samlingene og imøtekomme feilinformasjon.
 • Tiltak: Økt prioritering i budsjett til kompetanseheving, større fleksibilitet til hospiteringer, enkelte ansatte skal avsette tid og selv prioritere relevante kurs/seminarer, alle skal delta årlig på relevante kurs/seminarer eller tilsvarende som bidrar til kompetanseheving.
 • Tiltak: Prosjekt gir økt kunnskap internt og eksternt og bidrar til metodeutvikling og arbeidsrutiner med museumsgjenstander og beskyttelse av ansatte. Vi skal forbedre og gjennomføre systematisk HMS arbeid i samarbeid med eksterne fagpersoner.
 • Vi skal legge til rette for undervisning og være tilgjengelig for praksisplass for konserveringsfaglige eller andre museumsrettede utdanningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt.

Satsningsområder Bærekraft

 • Tiltak: Målrettet arbeid med restanser gjennom inventarkontroll, revisjon og bedre dokumentasjon med digitalt innhold. Få samlingsforvaltningsarbeid konkretisert fast i handlingsplaner/årshjul i samarbeid med andre avdelinger. Bedre tilrettelagte arbeidsområder vil bidra til økt kvalitet og vil forbedre forvaltningsarbeidet og minimere unødvendig slitasje og ivaretar HMS for ansatte. Ha en større andel av samlingen tilgjengelig gjennom studiemagasin eller tilsvarende, bedret informasjon om magasintilgjengelighet internt og eksternt, høyere digital kvalitet på samlingen-gir økt tilgjengelighet uten å unødvendig påføre slitasje/skade på gjenstand.
 • Tiltak: Vi skal delta i alle faser av prosjekter. Prosjektplaner skal legge inn tid for forvaltningsoppgaver og velge langsiktige løsninger for å hindre dobbelt arbeid. Vi skal være med å videreutvikle standarer for monter og utstillingsproduksjon slik at vi minsker engangsproduksjoner I stiftelsen.
 • Tiltak: Bidra til prosjekter på tvers for å finne gode løsninger som ivaretar bevaring men som samtidig støtter opp under andre avdelingers behov. Kompetanseheving internt på materialbruk. Vi skal prøve å erstatte bruk av helsefarlige stoffer (kjemikalier) med mindre farlige stoffer i vårt arbeide.
 • Mål: Ulikt planverk/handlingsplaner forankret i stiftelsen og alt arbeid prioriteres primært ut fra dette. Økt tverrfaglig samarbeid. Større fokus på prioritering gir høyere kvalitet på arbeidet som leveres.
 • Vi skal sammen med alle avdelinger bidra til å ta i bruk samlingsplan og gjøre denne kjent.
 • Vi skal ta i bruk digitale og tekniske hjelpemidler for å utvikle konservering, forskning og samlingsforvaltning.

Satsningsområder Mangfold

 1. Bidra med kunnskap og få kunnskap om konservering/samlingsforvaltning gjennom støtte/seminarer/workshops med urfolk- og minoritetsmuseer med spesielt mot unge med minoritets bakgrunn når det er hensiktsmessig.

 2. Få økt kunnskap om materialer og tidligere bruk av gjenstander med spesiell betydning gjennom hospiteringer/kurs. Endre praksis på hvordan vi evt. håndterer disse.

 3. Bidra til flere prosjekter på tvers- øke samhandling og forståelse for ulike ansvarsområder.

Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1