Hopp til hovedinnhold

Strategi for Dokumentasjonsavdelingen 2022-2026

For Stiftelsen Norsk Folkemuseum

Dokumentasjonsavdelingen arbeider for å skape, bevare og tilgjengeliggjøre kunnskap og kulturarv

Visjon for Dokumentasjonsavdelingen SNF, hentet fra strategiplanen
 • Nærbilde detalj fra Grunnloven. Vi ser gjørnet av ei side med 13 lakk-segl og signaturer
  1/1
  foto:"Grunnloven av 17. mai 1814." (CC BY-NC-ND 2.0) by Bilder fra Stortinget

Om avdelingen

 • Fellesavdeling – server alle museer i stiftelsen
 • Dokumentasjon av og ved alle museer i stiftelsen
 • Betjening av publikum og av interne behov
 • 16 fast ansatte, 2 prosjektansatte
 • 15 frivillige som jobber med arkiv og fotoarkiv
 • Kontorplasser på NF og NMM (største samlinger)


Kjerneoppgaver:

 • 6 ulike tjenester innen dokumentasjonsforvaltning
 • Pro aktiv innsamling av samtidsdokumentasjon

Avdelingens overordnete mål

Vi skal samarbeide med andre for å øke tilgjengeligheten, gjennom å:

 • Bidra i arbeidet med utstillinger, internt og eksternt​
 • Være en aktiv part i utviklingen av eksisterende plattformer for tilgjengeliggjøring
 • Legge til rette for frivillige og brukernes medvirkning
 • Være aktiv og bidra i andres formidlingsarbeid
 • Gjøre både nytt og eldre materiale i samlingene søkbart og tilgjengelig i digitale kanaler


Vi skal legge til rette for å skape og forvalte dokumentasjon om samlingene, gjennom å:

 • Aktivt bidra i samlingsforvaltningsarbeidet​
 • Understøtte initiativ som tas i de ulike avdelingene i stiftelsen
 • Utøve aktiv inventarkontroll av høy kvalitet

Vi skal delta i ny kunnskapsproduksjon, gjennom å:

 • Samarbeide med andre internt og eksternt
 • Utforske, dokumentere og sikre kilder til dagliglivet i samtiden
 • Delta i ny innsamling, utforskning og formidling av kilder til kunnskap om dagliglivets historie
 • Styrke samarbeidet med frivillige i museets kunnskapsproduksjon

Kjerneoppgaver

7 ulike tjenester innen dokumentasjonsforvaltning:

 • Dagligarkiv​
 • Bibliotek
 • Historisk arkiv
 • Tegningsarkiv
 • Fotoarkiv
 • Fotodokumentasjon og produksjon
 • Katalog / samlingsforvaltning


Pro aktiv innsamling av samtidsdokumentasjon

 • Norsk Etnografisk granskning

Inntektsstrømmer

 • Salg av print / digitalisert tegninger / arkivmateriale
 • Salg av egenproduserte produkter i butikken (kalendre etc)
 • Salg av kopier av fotografier
 • Salg av fotoarkivtjenester (veiledning og retusjering)
 • Eksterne midler etter prosjektsøknader

Kunnskap

 • Utvikle fagene våre gjennom å være aktive på​relevante arenaer
 • Dele kunnskapen vår med andre internt og eksternt
 • Legge til rette for nye brukere
 • Legge til rette for å skape ny kunnskap
 • Legge til rette for å skape samtidsdokumentasjon

Bærekraft

Bærekraftig samlingsforvaltning gjennom …

 • Å forvalte dokumentasjonen i størst mulig grad via​digitale plattformer
 • Å samordne forvaltningen på tvers av stiftelsen
 • Å samarbeide med andre gjennom å dele og å gjenbruke løsninger, registre og dokumentasjon

Mangfold

 • Aktivt arbeide for å innhente dokumentasjon på​aktiviteter innen ulike minoritetsmiljøer
 • Samarbeide med museer og institusjoner som har spesielle funksjoner rettet mot minoritetsgrupper
 • Bidra til repatriering av materiale
 • Legge til rette for (digital) deling av særlig identitetskapende materiale

Våre brukere

 • Interne og eksterne forskere​
 • Studenter, ansatte
 • Andre museer
 • Lokalhistorikere
 • Forfattere
 • Fortellere
 • Privatpersoner med spesielt interesse (nerder)
 • Handverksmiljøer
 • Forlag
 • Museumsbutikken
 • Den delen av virksomheten som er underlagt forvaltningsloven

Våre interessenter

 • Interne saksbehandlere​
 • Forskere og studenter
 • Universiteter og høyskoler
 • Andre museer
 • Biblioteker
 • Frivillige
 • Interesseorganisasjoner

 • Dagligarkiv​
 • Opplysningsarkiver
 • Historiske arkiver
 • Fotoarkiver
 • Fototjeneste
 • Bibliotek
 • Katalog (DAMS og Primus)
 • Norsk Etnografisk granskning

Dagligarkiv, oppgaver og mål

Oppgaver:

 • Saksbehandlingen som forholder seg til offentlig regelverk skal tåle​Riksrevisjonens forvaltningsettersyn
 • Dokumentasjonen i stiftelsen skal speile virksomhetens aktivitet

Mål: 

 • Saksbehandlingen er åpen og personuavhengig ved bruk av 360
 • Sikker lagring av dokumentasjonen
 • Oppnå tydelighet rundt hva som er arkivverdig og ikke

Historiske arkiver, mål

 • I løpet av 2025 skal 99% av stiftelsens arkiver være​registrert i Asta på et overordnet nivå, med plassregistering, samt kontroll på det fysiske omfanget
 • Vi skal ha opparbeide oss kunnskap om innholdet i det enkelte arkivet
 • Katalogen skal være enkelt tilgjengelig for brukerne.
 • Vi skal ha funksjonelle og sikre magasiner og enkel tilgang til materialet

Historiske arkiver, oppgaver

 • Sikring og bevaring av arkiver og primærkilder
 • Følge gjeldende lover og regler for håndtering av sensitive personopplysninger
 • Sikre arkivenes proveniens og referanser slik at sammenhengen mellom arkivene og andre objekter i samlingene er god
 • Håndtering av inntak
 • Være en synlig og relevant partner i forskningsarbeidet i stiftelsen
 • Forvalte materialet fra stiftelsens egne felt og dokumentasjonsarbeid på en god måte

Tegningsarkiv, mål

 • Samla alle register i ein base​
 • Auka kunnskap om eigen samling
 • Publisera aktuelle tegningssett for modellbygging på Digitalt museum
 • Digitalisera sentrale samlingar
 • Effektivisera behandling av tegningsbestillingar

Tegningsarkiv, oppgaver

 • Samlingsforvaltning og tilgjengeliggjøring​
 • Digitalisering og registrering av analoge samlinger
 • Bevaring og forebyggande konservering
 • Bestillingar

Fotoarkiver, mål

 • Vi skal ha et fokus på mangfold​
 • Vi skal samle inn familiefotografier fra perioden etter 1960 og helt frem til i dag, med et særlig fokus på barn, ungdom og unge voksne
 • Vi skal samle inn digitalt skapt foto fra perioden 2000 og frem til i dag med særlig fokus på familiefotografier og ungdomskultur
 • Vi skal øke vår kunnskap om egen samling gjennom inventarkontroll og forskning
 • Effektiv saksbehandling ved formidling av fotografier til eksterne brukere

Fotoarkiver, oppgaver

 • Ordne, katalogisere, digitalisere, bevare, utvikle og formidle stiftelsens fotosamlinger
 • Forske på fotohistorie og formidle fotohistorisk kunnskap om samlingene
 • Legge til rette for bildeformidling i forbindelse med museenes aktiviteter og til eksterne brukere

Fotografi, mål

 • Videodokumentasjon av arbeidsprosesser​
 • Mer av: Fotografere egen samtid
 • Samtidsfotodokumentasjon
 • Fotografere (synliggjøre) museets arbeid for interne og eksterne
 • Foto som dokumentasjonsverktøy for interne prosesser

Fotografi, oppgaver

 • Vi dokumenterer samlingene​
 • Fotografitjenester til interne oppgaver
 • Vi digitaliserer
 • Vi fotograferer til kommersiell bruk
 • Dokumentere arrangementer i stiftelsen
 • Vi dokumenterer samtiden
 • Feltarbeidsfoto

Bibliotek, mål

 • Sørge for forsvarlig håndtering av eldre og skjørt​materiale
 • Styrke forvaltningen av biblioteksamlingene
 • Være en synlig og relevant partner i forskningsarbeidet i stiftelsen
 • Invitere interesserte til å bruke samlingene
 • Relevant og oppdatert samling som speiler stiftelsens fagområder
 • Rasjonell drift og optimalisert ressursutnyttelse

Bibliotek, oppgaver

 • Forvalte biblioteksamlingene i stiftelsen​
 • Gi interne og eksterne tilgang til biblioteksamlingene 
 • Formidle stiftelsens kunnskapsproduksjon via utlån og digitalisering
 • Støtte kunnskapsproduksjon i stiftelsen

Katalog, mål

 • Et så effektivt system som mulig for​
  • digitalisering
  • katalogisering/dokumentasjon

  • plassering/inventarkontroll

 • Gode systemer for opplæring, support og utvikling
 • Tilgjengelighet for ansatte, forskere og interesserte brukere
 • Øke andelen registreringer med plasseringer, gode metadata og bilder tilgjengelige for alle

Katalog, oppgaver

 • Intern supportfunksjon / opplæring​
 • Inventarkontroll
 • Dokumentere objektenes historikk pre og post aksesjon
 • Søk og gjenfinning
 • Offentlig tilgjengeliggjøring

NEG, mål

 • Styrket digital formidling av innsamlet materiale, gjennom prosjektet SAMLA​
 • Ny digital innsamling, gjennom Minner
 • Styrke samarbeidet med frivillige
 • Nå befolkningsgrupper vi ikke er i kontakt med, særlig ungdom og skoleelever
 • Delta i interne og eksterne forskningssatsinger 
 • Revidere NEGs organisering og ansvarsområde

NEG, oppgaver

 • Forvaltning av kilder til kunnskap om levd liv i Norge – immateriell​kulturarv
 • Kompetanseheving for arbeid med å skape intervjuer og forvaltning og utforskning av intervjumateriale internt og eksternt
 • Formidling av kildemateriale til brukere
 • Fornye forvaltningen og formidlingen av materialet gjennom digitalisering og digital utvikling
 • Bygging og styrking av nettverk overfor eksisterende og potensielle meddelere
 • Gjennomføre innsamling av ulike typer intervjumateriale, minnemateriale, og private foto
 • Egen forskningsvirksomhet
 • Produksjon av formidlingsprodukter: bøker, podkaster, populære artikler
 • Formidling av kunnskapsfelt i offentligheten, overfor UH sektor, presse, forfattere, skoeelever etc

Museum24:Portal - 2024.03.00
Grunnstilsett-versjon: 1