<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>
Eidsvoll 1814

NASJONALE MUSEUMSNETTVERK

Grunnlagsdokument fra Kulturrådet

Nasjonale museumsnettverk
De nasjonale museumsnettverkene er et bærende element i utviklingen og styrkingen av det faglige arbeidet i museene.
Det er et overordnet mål at alle museer som mottar statlig driftsstøtte skal delta i utvikling og drift av nasjonale nettverk. I St.meld.nr. 49 (2008-2009) Framtidas museum kan vi blant annet lese at:

Museumsnettverkene skal bidra til at museene blir bedre egnet til å fylle rollene som samfunnsinstitusjoner med et kritisk blikk på egen rolle og virksomhet. Målet er at museene skal utvikle samarbeid og arbeidsdeling, sikre faglig sammenheng og god ressursutnyttelse samt utvikle kompetanse og ny kunnskap.


Faglig arbeid
Det er i dag etablert 24 faglige museumsnettverk. Nettverkene varierer i størrelse, tematikk og arbeidsform, men felles for alle er at de drives av et hovedansvarlig museum med ansvar for å sikre kvalitet og kontinuitet i arbeidet. Nettverkene arbeider med prosjekter innen forskning, formidling og forvaltning, og arrangerer seminarer og kurs innen de ulike fagområdene. Alle som deltar i nettverkene skal bidra til utvikling av prosjekter og aktiviteter og dele sin kompetanse med andre museer.


Kulturrådets rolle
Kulturrådet har en koordinerende rolle i utviklingen av nasjonale nettverk og følger opp avtaler og rapportering fra ansvarsinstitusjonene. I 2016 vil Kulturrådet gjennomføre samtaler med museer med ansvar for faglige nettverk for å kartlegge og analysere nettverkenes status, mål og aktivitet. Samtalene vil danne grunnlaget for kulturrådets videre strategi for utviklingen av de faglige nettverkene.


Av Hans Philip Einarsen
Publisert 03.10.2012 - Sist endret 05.02.2016