Hopp til hovedinnhold

Digital politikk

For stiftelsen Norsk Folkemuseum 2022-2026

 • Tegneseriemann i fullfigur ser i et mikroskop som står på en benk.
  Illustrasjoner fra digitalbevaring.dk / Jørgen Stamp

Digital politikk – overordnete mål

 • Stiftelsens digitale plattformer skal tilby arenaer for publikumsopplevelser, forskning og brukermedvirkning
 • Gjennom videreutvikling av brukerorienterte digitale tjenester skal museene bli mer attraktive og tilgjengelig
 • Digitale systemer og verktøy skal understøtte en effektiv og bærekraftig forvaltning av samfunnsoppdraget
 • Vi skal øke vår digitale kompetanse og ta i bruk nye metoder og ny teknologi

Våre digitale søyler:

Digitale plattformer skal tilby arenaer for publikums-opplevelser, forskning og brukermedvirkning

Gjennom videreutvikling av brukerorienterte digitale tjenester skal museene bli mer attraktive og tilgjengelige

Digitale systemer og verktøy skal understøtte en effektiv og bærekraftig forvaltning av samfunnsoppdraget

Vi skal øke vår digitale kompetanse og ta i bruk nye metoder og ny teknologi

Digitale plattformer skal tilby arenaer for publikumsopplevelser, forskning og brukermedvirkning

Digital formidling / opplevelse

 • Vi skal være til stede der brukeren er
 • Den digitale opplevelsen skal være et supplement og / eller et alternativ til fysiske besøk
 • Universell utforming skal være hovedprinsipp for alle digitale brukerflater
 • Forskningsresultater og grunndata skal løftes fram som del av formidlingen
 • Vi skal legge til rette for digital dialog og digital samskaping mellom museene og publikum

Digital service / kommunikasjon

 • Førstelinjen vår skal være digital
 • Digitale systemer skal etableres for billettsalg, booking, utleie, omvisninger, og annen kundekommunikasjon
 • Ansatte skal ha opplæring i hvordan jobbe innen digital service og kommunikasjon
 • Digitale systemer skal være tilpasset brukerne og deres behov

Gjennom videreutvikling av brukerorienterte digitale tjenester skal museene bli mer attraktive og tilgjengelige

 • En tegneseriemann i fullfigur tørker støv av en datamaskin på en pidestall med en støvkost
  Illustrasjoner fra digitalbevaring.dk / Jørgen Stamp

Digital samlingsforvaltning

 • Digitaliseringen av samlinger skal prioriteres
 • Kunnskapen om, og formidlingen av samlingene og forskningen skal skje via digitale plattformer
 • Samlingene skal gjøres tilgjengelig gjennom digitale plattformer
 • Vi skal ta i bruk gode systemer for effektiv dokumentasjon og kataloger
 • Fem tegnede hus har piler mellom seg som et nettverk. I et hus er en tegneseriemann med lupe, i et hus tre tannhjul, et hus har en filmrull, et cd-er og til slutt i et hus står ei tegneseriedame. Foran dama lyser tre lyspærer i rødt og grønt, på veggen henger ei klokke og i rommet står et skap.
  Illustrasjoner fra digitalbevaring.dk / Jørgen Stamp

Digital samhandling

 • Vi skal utvikle og ta i bruk digitale arbeidsmåter og -teknikker
 • Systemene som brukes skal være godt integrerte
 • Vi skal samhandle med publikum; publikum skal være medskaper i det digitale museet
 • Vi skal bidra til utvikling og bruk av kilder og verktøy som understøtter digital samhandling innen ABM-sektoren

Digitale systemer og verktøy skal understøtte en effektiv og bærekraftig forvaltning av samfunnsoppdraget

 • Halvnært utsnitt av smilende tegneseriedame som taster på en laptop. På skjermen vises et utropstegn.

Utvikling av digital infrastruktur

 • Vi skal være bevisste om hvordan, hvorfor og hvem som skal ta i bruk digital teknologi
 • Vi skal være bevisste i implementeringen av nye systemer
 • Vi skal bidra med museumsfaglig kompetanse til utvikling av ny museumsteknologi
 • Vi skal ha digital kompetanse for å kunne være en god bestiller av digitale verktøy, flater og infrastruktur
 • Ansvaret for utvikling og oppfølging av infrastrukturen skal være klart definert
 • Tegneseriedame i fullfigur tegner på ei whiteboard-tavle. På tavla ser vi tegninger av personer og piler i flere retninger. Over hodet til dama er to tenkebobler, en med euro-symbolet i, en med uleselig skrift.

Bruk av eksisterende digital infrastruktur

 • Vi skal ta i bruk stiftelsens eksisterende «digitale økosystemer», som for eksempel eKultur, Teams og våre økonomisk-administrative systemer
 • Intranett og samhandlings-plattformer skal benyttes i stedet for individuell lagring
 • Vi skal benytte samfunnets digitale økosystemer og bidra med våre data til fellesskapet
 • En tegneseriemann i fullfigur sjonglerer cd-er, en pc, en harddisk og et minnekort. Over hodet har han et stort spørsmålstegn

Datasikkerhet og personvern

 • Stiftelsen skal ha aktivt fokus på informasjons- og datasikkerhet
 • Stiftelsen skal ha en tydelig GDPR profil
 • Alle personopplysninger skal oppbevares og håndteres etter bestemmelsene i Lov om behandling av personopplysninger.
 • Bevissthet om digital sikkerhet skal utvikles hos den enkelte medarbeider

Leverandører

 • Kultur IT er en viktig samarbeidspartner som leverandør av våre kjernesystemer, infrastruktur og support
 • Vi skal benytte hyllevareleverandører der det er formålstjenlig
 • Vi skal søke samarbeid med Arkivverket og Nasjonalbiblioteket for å bidra til realiseringen av KUDs målsettinger rundt digitalisering av kulturarven

Vi skal øke vår digitale kompetanse og ta i bruk nye metoder og ny teknologi

Digital Kompetanse

 • Alle ansatte skal ha nødvendig kompetanse til å bruke digitale verktøy for forvaltning, forskning, formidling og drift av organisasjonen
 • Alle medarbeidere skal få tilstrekkelig opplæring
 • Innovasjon og kompetansebygging skal ses i sammenheng og understøtte hverandre
 • En mann står bak en kjempestor globus. Over hodet har han tre skyer med binærkoder i (ett- og nulltall). Mellom skyene går det røde piler i en retning for å vise at han sjonglerer skyene

Digital bærekraft

 • Bærekraftig forvaltning skal være en sentral målsetting i datalagring og implementering av digitale verktøy
 • Vi skal etterstrebe økt digital samhandling
 • Digital bevissthet skal utvikles hos den enkelte – innen bærekraft, miljøvern, personvern og datasikkerhet
 • Vi skal ta i bruk løsninger som realiserer stordriftsfordeler
Museum24:Portal - 2024.05.16
Grunnstilsett-versjon: 1