<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=1012619252206265&ev=PageView &noscript=1"/>

Begreper om politikk

Her er en liste over begreper det er nyttig å kunne om politikk og demokrati.

  •  (Foto/Photo)
    1/1

Av: NDLA

byråkrati: organisering av offentlig forvaltning der noen beslutninger tas av ansatte som er politisk uavhengige.

demokrati: folkestyre.

departement: et administrativt apparat av fast ansatte eksperter innenfor et fag- eller saksfelt. De skal hjelpe statsråden med å utføre sine oppgaver.

diktatur: en styremåte der all makt ligger hos en enkelt person eller hos en liten gruppe mennesker.

flertallsregjering: regjering som er dannet av et eller flere partier som har flertall i Stortinget.

fylkeskommune: regionalt styre- og forvaltningsorgan med ansvar for bl.a. videregående skoler, tannhelse og fylkesbibliotek.

domstolene: dømmende makt.

ideologi: et idésystem eller et tankesett om hvordan samfunnet skal styres, og hvilke verdier som er viktige.

kabinettspørsmål: et spørsmål fra regjeringen til Stortinget om støtte til en sak som er spesielt viktig for regjeringen. Hvis Stortinget ikke vil støtte regjeringen i den bestemte saken, går regjeringen av.

koalisjonsregjering: regjering som består av medlemmer fra flere politiske partier.

kommune: lokalt styre- og forvaltningsorgan som har ansvar for bl.a. barnehager, grunnskole, eldreomsorg, kultur og lokale veier.

konservatisme: en politisk ideologi (tankesett) som ønsker å bevare det bestående og overleverte og holde fast ved den samfunnsordningen man har.

liberalisme: en politisk ideologi (tankesett) som krever politisk, religiøs og økonomisk frihet for den enkelte uten statlig innblanding.

menneskerettigheter: rettigheter som gjelder alle mennesker, og som definerer hvordan statene bør behandle innbyggerne.

mindretallsregjering: regjering som består av et parti eller flere partier som ikke har flertall i Stortinget.

monarki: kongedømme.

parlamentarisme: et politisk system som går ut på at en regjering ikke kan styre uten å ha flertall i nasjonalforsamlingen bak seg.

partiprogram: Foran hvert valg utarbeider partiene valgprogrammer som viser hva partiet vil arbeide for i kommende valgperiode.

politisk parti: en organisasjon som består av en gruppe mennesker med felles politiske synspunkter.

regjering: utøvende makt, eller myndighet, i landet. Regjeringen består av statsminister og regjeringsmedlemmer (statsråder).

rettsstat: I en rettsstat kan ikke statens representanter gripe inn i folks liv uten å kunne vise til lovlig fattede vedtak. Dette er en forutsetning for demokrati.

representativt demokrati: en demokratisk styreform der de som skal ta politiske beslutninger, er valgt av folket. Også kalt indirekte demokrati.

republikk: presidentstyre.

samferdsel: transport av gods, varer, personer og informasjon lokalt, regionalt og internasjonalt.

sosialisme: En politisk ideologi (tankesett) som avviser privat eiendomsrett og hevder at produksjonsmidlene skal eies av samfunnet.

statsminister: øverste leder av Regjeringen; representerer Regjeringen utad.

statsråd: Statsrådene har ansvar for hvert sitt saksfelt. Som regel leder statsrådene hvert sitt departement.

Stortinget: Norges nasjonalforsamling og øverste folkevalgte organ; lovgivende makt.

velferdsstat: en stat der man tar vare på innbyggerne slik at alle er sikret et minimum av levestandard.


8.-10.trinn, Vg 1, Vg 2 & Vg 3